ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Art. 1 De verkoper

 

VapeHub

Business Park Berbroek

Steenweg 3 Unit 601

3540 Herk-De-Stad

 

Ondernemingsnummer BE0847.584.416

 

Behoudens afwijkende schriftelijke bepalingen opgesteld door een daartoe binnen Vapehub gemachtigd persoon, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen tussen de partijen.

 

Art. 2 De producten

 

2.a. VapeHub is een groothandel dienst van e-liquids, met name vloeistoffen om verbruikt te worden in elektronische sigaretten.

 

2.b De koper erkent ervan op de hoogte te zijn dat het voorwerp van de bestelling goederen behelst die beschouwd kunnen worden als tabaksproducten of soortgelijke producten, welke onderhevig zijn aan specifieke wetgeving, onder meer inzake toegelaten verkoop, verkoop beperkingen (onder meer minderjarigen) en reclame (algemeen verbod op tabaksreclame). De koper erkent op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wetgeving die de verkoop van tabaksproducten en soortgelijke producten regelt en zich naar de toepasselijke wetgeving te zullen schikken. De koper vrijwaart de verkoper voor elke aansprakelijkheid dienaangaande.

 

2.c. Vapehub erkent dat de productie en distributie van e-liquid onderhevig is aan specifieke wetgeving inzake verkoop en distributie en garandeert dat elk product op het moment van levering voldoet aan de op dat moment geldende regelgeving. Vapehub kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in de regelgeving na levering en kan evenmin gehouden worden aan enige terugname.

 

Art. 3 De bestelling

 

3.a De aangegeven prijzen zijn steeds exclusief btw en andere eventuele verplichte toeslagen zoals verzendings- en transportkosten. Deze worden bij de bestelling steeds apart en uitdrukkelijk vermeld. Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst en de koop aldus gesloten na accepteren van de algemene voorwaarden en de bestelling online afgerond te hebben onder persoonlijk klant account.  Vapehub maakt uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud voor, tijdens en na de levering, tot integrale betaling van de bestelling.

 

3.b Vapehub kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijkomende schriftelijke voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door inlog van persoonlijk klantenaccount op www.vapehub.be.

 

3.c Promoties, kortingen en speciale acties zijn beperkt tot de lopende bestelling die het voorwerp uitmaakt van deze bestelbon en kunnen onderhevig zijn aan voorraadbeperkingen. Behoudens anders gespecificeerd zijn acties enkel geldig gedurende de aangekondigde looptijd en onder voorbehoud van voldoende voorraad. De datum van effectieve ontvangst van betaling zal bepalend zijn voor wat betreft het tijdstip van intekening. Vapehub behoudt zich desgevallend het recht voor de aanbieding te vervangen door een alternatief van gelijke waarde.

 

Art. 4 De betaling & levering

 

4.a De levering van bestelde goederen gebeurt steeds na ontvangst van betaling. Elke factuur die Vapehub dienaangaande opstelt, is dan ook contant betaalbaar met vermelding van referentie. Elke lopende bestelling dient binnen de 7 werkdagen betaalt te worden, zoniet zal de bestelling geannuleerd worden en dient de klant een nieuwe bestelling te plaatsen teneinde zijn goederen alsnog aan te kopen. Vapehub behoudt zich het recht voor bestellingen van een klant te weigeren of de uitvoering van lopende orders van een klant op te schorten, zolang de klant niet alle openstaande facturen m.b.t. eerdere verkopen en/of leveringen van diensten heeft vereffend.

 

4.b Vapehub maakt uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom m.b.t. verkochte goederen en dat blijft gelden zolang de verkochte goederen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een integrale betaling aan Vapehub.

 

4.c Aangekochte goederen worden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van betaling met de juiste referenties. De leveringstermijn begint te lopen bij ontvangst van betaling.

 

4.d Vapehub heeft het recht voor haar leveringen beroep te doen op derden zoals de post of andere private pakket-, koerier-, transport-, leveringsbedrijven. Behoudens bij opzet of zware fout kan Vapehub nooit aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet deugdelijke of tijdige uitvoering van de dienstverlening in hoofde van deze derde partijen. Vapehub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge een niet-tijdige levering.

 

4.e Voor verkochte goederen geldt zonder uitzondering dat ze na betaling geleverd worden zonder recht van retour, om welke redenen dan ook.

 

Art. 5 Defectueuze levering

 

Klachten betreffende de door Vapehub verkochte goederen zullen slechts ontvankelijk zijn als ze geformuleerd worden uiterlijk op het ogenblik van de levering, die als aanvaarding zal gelden.

 

Art. 6 Wijzigingen

 

Vapehub heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden aan te passen en te veranderen. In voorkomend geval vervangen die alle voorafgaande verkoopvoorwaarden in al hun onderdelen. De koper dient derhalve bij elke nieuwe bestelling opnieuw kennis te nemen van de algemene voorwaarden en zich ermee akkoord te verklaren. Nietigheid van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan, tenzij zonder deze nietige bepaling de verkoopovereenkomst niet zou kunnen voortbestaan.

 

Art.7 Toepasselijk recht

 

Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.